Sportske discipline

U programski sadržaj Škole sporta Casper uvrštene su i sportske dicipline čiji je sadržaj prilagođen mogućnostima djece.
Tu spadaju:
•    bazični sportovi:
–    atletika,
–    gimnastika i
–    plivanje
•  sportovi sa loptom:
–    fudbal,
–    rukomet (mini rukomet),
–    košarka i
–    odbojka.
Polaznici će steći osnovna sportska znanja i vještine iz sportskih disciplina, a na osnovu stečenog iskustva, pokazanog talenta i interesovanja, moći će da odaberu sportsku disciplinu kojom će se baviti u budućnosti.